انیاگرام چیست؟

 

اِنیاگرام یک سیستم شخصیّت شناسی بر اساس تلفیقی از خرد باستانی و روان شناسی مدرن روز است. اصطلاح انیاگرام از واژه یونانی «Ennea» به معنی «نُه» و «Gram» به معنای «گروه» تشکیل‌شده است. هدف شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خودآگاهی بیشتر انسان است. اگر کسی انیاگرام را بخوبی یاد بگیرد، از بسیاری از محدودیتها خلاص می‌شود. با یادگیری انیاگرام و پی بردن به تیپ شخصیتی اصلی خویش، و بال آن و لایه‌های ۹ گانه، به دانایی دست می‌یابیم که ارتباطمان با خود و دیگران به نحو شایسته‌ی شکل می‌گیرد.