انواع تیپ های انیاگرام

تیپ های فکری

تیپ های احساسی

تیپ های غریزی