تیپ هفت انیاگرام: مشتاق، ماجراجو

تمایل اصلی: تمایل به رضایت و خرسندی، تمایل به برطرف شدن نیازهای خود.

 

ترس اصلی: ترس از به دام افتادن در رنج و محرومیت.

 

تیپ هفت ها، به ما در مورد سرور و شادمانی، و آزادی و رهایی یاد می دهند. تیپ هفت انیاگرام، خودانگیخته و خودجوش است و تنوّع مهارت دارد و تمایل دارد در برآورده کردن نیازهای خودش جسور باشد. هفت ها، می خواهند احساس رضایت و خرسندی کنند، و با فهم این که از آن ها مواظبت خواهد شد، به امنیّت برسند.

هفت ها می خواهند آزادی و خوشحالی خود را ماندگار کنند، لذّت ببرند، از گم کردن تجربه های ارزشمند اجتناب کنند، خودشان را مهیّج و مشغول نگهدارند، سرگرم بشوند و تفریح داشته باشند، هر چیزی را که می خواهند به دست بیاورند، علیرغم همه عواقب احتمالی در حرکت و «بیدار» باشند، از اضطراب و درد فرار کنند یا تخلیه شوند.

هفت ها، همیشه می توانند به اشتیاق خود برای چیزهایی که به آن ها عشق می ورزند، تکیه کنند، تا آن ها در اینجا و اکنون لنگر بیندازند و استوار باشند. آن ها زمانی که بفهمند آزادی و هیجانی که جستجو می کردند، همیشه در دسترس است و این که هر لحظه که آن ها به صورت کامل در آن ساکن شوند، یک سرچشمه ی منحصر به فردی از خوشی، و حیرت و شگفتی است، رشد و توسعه پیدا می کنند.

هفت ها، زمانی که تماس خودشان را با لحظه ی حال از دست می دهند، و به پیش بینی آینده فرار می کنند، به مشکل می افتند. آن ها به جای تجربه ی زندگی در زمان حال، عنان خود را به تمایل خویش برای طرح ریزی دائمی زندگی داده اند، و این موضوع چالش بزرگی برای آن ها محسوب می شود.

مشتاق، ماجراجو، شخص خودانگیخته، همه کاره، زیاده طلب، اهل بریز و بپاش، عمومیت گرا، چند شغله، جوان و موفق، تفنن طلب، خبره، انرژی بخش

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که هفت های سالم به سمت پنج می روند، آن ها با تجربه های خود به صورت عمیق درگیر می شوند، یاد می گیرند تمرکز داشته باشند، و به جای مصرف کننده ی صِرف بودن، به صورت متمرکز در محیط مشارکت داشته باشند. هفت های یکپارچه دیگر نمی ترسند که از تجربیات شادی بخش محروم خواهند شد بلکه آن ها…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

هفت های متوسّط، خودانگیخته بودن را ارزشمند می دانند – آن ها دوست دارند با هر چیزی همراهی کنند به شرطی که آن انتخاب در آن موقعیّت به صورت بالقوه رضایتشان را جلب کند و یا برای آن ها خیلی جالب باشد. اگر این روند زیاد طول بکشد، هفت ها شروع می کنند از فقدان تمرکز و ساختار، احساس ناراحتی بکنند…

مقالات مرتبط با تیپ هفت