تیپ پنج انیاگرام: پژوهشگر، کنجکاو

تمایل اصلی: تمایل به کسب مهارت و شایستگی. (قادر باشند که انجام بدهند.)

 

ترس اصلی: ترس از درمانده شدن، ترس از بی فایده شدن، و ترس از بی مهارت شدن.

 

تیپ پنج ها، به ما در مورد روشنگری و شفافیّت آموزش می دهند. تیپ پنج انیاگرام، ذهنی و ادراکی است و تمایل دارد که از دنیا کناره گیری کند تا چیزهای مختلف را کشف کند. پنج ها، با استعداد هستند و شایستگی دارند و دوست دارند که هیجانات و نیازهای فیزیکی خودشان را در حداقل نگاه دارند.

پنج ها می خواهند واقعیّت را بفهمند، همه چیز را مورد مشاهده قرار بدهند، در چیزی مهارت به دست بیاورند تا به اطمینان برسند (موقعیّت محکمی پیدا بکنند)، یک واقعیّت درونی خلق بکنند که احساس می شود قابل کنترل تر از دنیای واقعی است، راه نفوذ ما را ببندند، با کسی که دنیای درونی آن ها یا موقعیّت آن ها را تهدید می کند وارد چالش بشوند یا او را بترسانند، از دنیای بیرون دوری بگزینند.

پنج ها، می توانند همیشه به موهبت مشاهده ی عینی و فداکاری در یافتن حقیقت تکیه کنند. پنج ها، زمانی که جسم خودشان را مورد استفاده قرار می دهند و احساسات خودشان را احساس می کنند، با دنیا از طریق هیجانات و اعمال خودشان، ( و نه فقط از طریق ذهن خودشان) ارتباط برقرار می کنند، رشد و توسعه پیدا می کنند.   

پنج ها، زمانی که در حاشیه های زندگی می ایستند و فکر می کنند می توانند همه چیز را صرفاً با مشاهده کردن درک کنند، به مشکل دچار می شوند. احساسات دائمی  حاکی از انفصال و بیگانگی چالش بزرگی برای پنج ها است.

پژوهشگر، کنجکاو، شخص هوشمند، خلّاق و نوآور، مرموز، منزوی، پژوهشگر، فکور، خلّاق و نوآور، مشاهده گر، متخصص، فرد عمیق، شخص خبره

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که پنج های سالم به سمت هشت می روند، آن ها در جسم خود مقیم می شوند، و قدرت انرژی غریزی خود را احساس می کنند. بنابراین آن ها توانایی این را پیدا می کنند که مطابق درک مهارت خود عمل بکنند؛ عملگرا بودن، به دانش آن ها یک هم افزایی قدرتمندی می دهد که می توانند دیگران را…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

پنج های متوسّط، گوشه گیر می شوند و از اجتماع کناره گیری می کنند تا متمرکز شوند بر تعقیب و پیگیری هر چیزی که باور دارند به آن ها حسی از صلاحیت و مهارت می دهد. برای رسیدن به این منظور، آن ها همچنین نیازهای اساسی برای راحتی، تماس، و ارتباط را قطع می کنند. این مورد به صورت اجتناب ناپذیر…

مقالات مرتبط با تیپ پنج