تیپ چهار انیاگرام: فرد گرا، رمانتیک

تمایل اصلی: تمایل به منحصر به فرد بودن.

 

ترس اصلی: ترس از هویّت نداشتن یا ترس از اهمیّت شخصی نداشتن.

 

تیپ چهارها، به ما در مورد هویّت  و ژرفا  آموزش می دهند. تیپ چهار انیاگرام، حساس و درون نگر است و تمایل دارد از دنیا کناره گیری کند تا بتواند احساسات خودش را پردازش و تجربه کند. چهارها، می خواهند همان طور که واقعاً هستند، دیده شوند ولی به دلیل خودآگاهی برای آن ها خیلی سخت است که آرامش داشته باشند و صرفاً خودشان باشند.

چهارها می خواهند خودشان را ابراز بکنند، چیزهای زیبا خلق بکنند تا از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار بکنند، تحسین دیگران را به خاطر هویّت و مشارکت منحصر به فرد داشته باشند، از دیگران کناره گیری بکنند تا به احساسات خود برسند و حافظ آن ها باشند، قبل از انجام هر کاری با هیجانات خود کنار بیایند، برای پیدا کردن چیزی که در دنیای واقعی گم کرده اند به صورت افراطی خودشان را مشغول بکنند.

چهارها، همیشه می توانند به موهبت خودآگاهی و صداقت هیجانی خود تکیه کنند. چهارها، زمانی که در زندگی خود ساختار ایجاد می کنند، رشد و توسعه پیدا می کنند، آن ها در این صورت، قدم به دنیای بیرون می گذارند تا موهبت های منحصر به فرد و استعدادهای خلاق خود را به مشارکت بگذارند.

زمانی که چهارها، با احساسات خود به صورت افراطی هویّت یابی می شوند و در تخیّلات گم می شوند، به مشکل دچار می شوند. مدیریّت هیجانات، مخصوصاً حسادت موضوع بزرگی برای چهارها است.

فردگرا، رمانتیک، شخص با احساس، رویایی، در خود فرورفته، تلوّن خُلق، هنرمند، سودازده، زیبا دوست، قربانی غم، منحصر به فرد

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که چهارهای سالم به سمت یک می روند، با فائق آمدن به کم رویی و در خودفرورفتگی خود، آن ها دیگر با احساسات دائما، در حال تغییر خود، کنترل نمی شوند. آن ها می توانند به جای خُلق و خوی ذهنی مطابق اصول عینی عمل بکنند؛ آن ها به جای خودخواه شدن، اکنون انضباط فردی دارند. آن ها دیگر…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

چهارهای متوسّط می توانند در خود فرورفته و دمدمی مزاج باشند، و خودشان را در زندگی خود از افراد مهم دور نگه دارند. استرسی که این موضوع در چهارها برمی انگیزد، مخصوصاً در ارتباطات مهم، می تواند موجب شود که آن ها رفتارهای متوسّط دوها را در پیش بگیرند. آن ها می خواهند به خودشان اطمینان دهند که دیگران نسبت…

مقالات مرتبط با تیپ چهار