درباره انیاتایپس

هدف انیاتایپس ، کمک به یادگیری انیاگرام و رشد و توسعه فردی است. در این سایت شما میتوانید با تیپ شخصیتی خود آشنا شوید، درباره تیپ‌های شخصیتی و خصوصیات آنها آشنا شوید و از آموزه های انیاگرامی و غیر انیاگرامی برای توسعه خودتان استفاده کنید. ما در اینجا تلاش میکنیم تا شما:

بهترینِ خودتان باشید!

[ultimate_ctation ctaction_background=”#1c5280″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%3Fp%3D534|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%8C%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ یک: اصلاح طلب، کمال گرا

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#2ea48c” ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%3Fp%3D616|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A8|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ دو: یاری رسان، مهرطلب

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#1b7038″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%3Fp%3D618|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ سه: موفقیت طلب، بازیگر

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#74a455″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25af-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%258c-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2F|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ چهار: فردگرا، رمانتیک

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#f5c22e” ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%25be%25da%2598%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25d8%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25ac%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%2F|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ پنج: پژوهشگر، کنجکاو

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#d74701″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25d8%25b4%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2588%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25a7%25da%25a9%2F|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D8%B4%D8%B4%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DA%A9|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ شش: وفادار، شکاک

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#c82034″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ac%25d9%2588%2F|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ هفت: مشتاق، ماجراجو

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#820d46″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%8C%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ هشت: چالشگر، رهبر

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#6b2084″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25d9%2586%25d9%258f%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b5%25d9%2584%25d8%25ad-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%258c-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%2F|title:%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D9%86%D9%8F%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ نُه: صلح طلب، میانجی

[/ultimate_ctation]

    ۱- تیپ شخصیتی خود را کشف کنید!

از طریق آزمون‌های رایگان و مطالعه مقالات انیاگرام، تیپ شخصیتی خود را کشف کنید! به یک نکته مهم توجه کنید: عجله نکنید، ممکن برای کشف اینکه واقعا که هستید باید به خوبی وقت بگذارید، چند بار تست بزنید، معرفی تیپها را بخوانید و در شخصیت خودتان دقیق شوید! از این مرحله به سادگی عبور نکنید، با خودتان صادق باشید و پیدا کنید که واقعا که هستید!

 

    ۲- در مورد تیپ شخصیتی خود تحقیق کنید!

وقتی که تیپ شخصیتی خود را کشف کردید، آماده هستید تا در مورد عمق شخصیت خود تحقیق کنید! با انگیزه‌ها، ترس‌ها و جنبه های مختلف تیپ شخصیتی خود آشنا شوید! با مطالعه دقیقتر احتمالا می‌توانید بال شخصیت خود را هم تشخیص دهید و درک کنید که چگونه در شرایط یکپارچگی و رشد به سمت تیپ خاصی حرکت میکنید و یا در شرایط استرس و عدم یکپارچگی رفتارهای تیپ خاصی را بروز می‌دهید.

 

    ۳- به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید!

شما می‌توانید با کمک آموزه های انیاتایپس، در مسیر یکپارچگی و رشد خود گام بردارید، مقالاتی با موضوعات انیاگرام و غیر از انیاگرام برای تسهیل توسعه فردی شما شده اند، با استفاده از آنها تبدیل به بهترین نسخه از خودتان شوید!

[ultimate_ctation ctaction_background=”#ff675b” ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%3Fp%3D534|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

معرفی انیاگرام

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#d89e00″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%3Fp%3D1392|title:%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تاریخچه انیاگرام 

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#159696″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be%25e2%2580%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25ae%25d8%25b5%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%2F|title:%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تیپ‌های شخصیتی انیاگرام

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#06417c” ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2Farticles%2Fbusiness%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

انیاگرام در کسب و کار

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#9aba42″ ctaction_background_hover=”#15545f” ctaction_padding_top=”8″ ctaction_padding_bottom=”8″ ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fenneatypes.ir%2F%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b5-%25d8%25aa%25db%258c%25d9%25be-%25d8%25b4%25d8%25ae%25d8%25b5%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%9F|target:%20_blank|” highlight_margin=”margin-bottom:15px;”]

تشخیص تیپ شخصیتی 

[/ultimate_ctation]

تیم انیاتایپس

[ult_team team_member_style=”style-2″ img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#15545f” img_border_radius=”1″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_opacity=”1″ team_img_hover_opacity=”0.6″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fjaafar-vaezi-a77a29135%2F%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-linkedin-square%22%2C%22social_icon_color%22%3A%22%2315545f%22%7D%2C%7B%22social_icon_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fenneagram.vaezi%2F%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-instagram%22%2C%22social_icon_color%22%3A%22%2315545f%22%7D%2C%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%5D” social_icon_size=”40″ social_icon_space=”30″ divider_effect=”” team_member_responsive_enable=”” image=”id^1447|url^https://enneatypes.ir/wp-content/uploads/2019/07/51a9d8ba-97f2-4890-a4d5-792e6c2a87ed.jpg|caption^null|alt^null|title^۵۱a9d8ba-97f2-4890-a4d5-792e6c2a87ed|description^null”]جعفر واعظی[/ult_team]

جعفر واعظی

محقق و مترجم انیاگرام

[ult_team team_member_style=”style-2″ img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#15545f” img_border_radius=”1″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_opacity=”1″ team_img_hover_opacity=”0.6″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Faminalirezaee%2F%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-linkedin-square%22%2C%22social_icon_color%22%3A%22%2315545f%22%7D%2C%7B%22social_icon_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Faminalirezaee%2F%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-instagram%22%2C%22social_icon_color%22%3A%22%2315545f%22%7D%2C%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%5D” social_icon_size=”40″ social_icon_space=”30″ divider_effect=”” team_member_responsive_enable=”” image=”id^1444|url^https://enneatypes.ir/wp-content/uploads/2019/07/Amin-Alirezaee.jpg|caption^null|alt^null|title^Amin Alirezaee|description^null”]امین علیرضائی[/ult_team]

امین علیرضائی

استراتژیست و مدیر سایت

منابع انیاتایپس

منابع انیاتایپس - کتابهای انیاگرام

انیاتایپس تلاش دارد مفاهیمِ نابِ توسعه فردی و انیاگرام را به کاربردی ترین شکل در اختیار شما بگذارد، مطالب منتشر شده در این سایت همگی از منابع معتبر و کتب مشهور این حوزه نقل شده اند. منابع اصلی برای کلیه مقالات انیاگرامی عبارتند از: