معرفی انیاگرام

معرفی انیاگرام

 

تیپ های شخصیتی و بال ها!

 

هر فردی ترکیبی منحصر به فرد از تیپ اصلی او و یکی از دو تیپ کناری آن است، که بال یا تیپ جانبی نامیده می شود.

 

تجربه نشان میدهد که هیچ کس فقط یک نوع تیپ شخصیتی ندارد. انیاگرام بیشتر از این به ما می‌آموزد و آشکار می‌سازد که هر شخصی ترکیبی منحصر بفرد از تیپ شخصیتی اصلی و یکی از تیپ‌های کناری خود در دایره انیاگرام است. تیپ شخصیتی دوم هر فرد بال نامیده میشود. 

تیپ شخصیتی اصلی نشان‌دهنده بسیاری از انگیزه‌ها و رفتارهایی است که در شخصیت ما یافت می‌شود. در صورتی که بال، تیپ شخصیتی اصلی را تکمیل میکند و عناصر مهم و بعضی مواقع متناقض را به شخصیت اصلی اضافه میکند.

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ‌های انیاگرام!

 

تیپ‌های شخصیتی انیاگرام، یک رده بندی ایستا و ساکن نیستند. آنها پویا و ادامه‌دار هستند و رشد یا زوال روانی ما را منعکس می‌کنند. شماره‌های انیاگرام در یک ترتیبی قرار گرفته‌اند که جهت‌‏بندی یکپارچگی و رشد / عدم یکپارچگی و استرس را نمایندگی می‌کنند. خطوط انیاگرام هر تیپ اصلی را به تیپهای رشد و استرس خود متصل میکند که رفتار هر تیپ را در شرایط سالم (یکپارچگی و رشد) یا ناسالم (عدم یکپارچگی و استرس) پیش بینی می‌کند. شکل روبرو جهت بندی یکپارچگی و رشد هر تیپ را نشان می‌دهد.

۱←۷←۵←۸←۲←۴←۱
۹←۳←۶←۹

مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ‌های انیاگرام!

 

تیپ‌های شخصیتی انیاگرام، در یک جهت به سمت رشد و در جهت دیگر به سمت استرس و عدم یکپارچگی حرکت می‌کنند. شماره‌های انیاگرام در خلاف جهت رشد به سمت عدم یکپارچگی و استرس حرکت می‌کنند. خطوط انیاگرام هر تیپ اصلی را به تیپهای رشد و استرس خود متصل میکند  شکل روبرو جهت بندی عدم یکپارچگی و استرس هر تیپ را نشان می‌دهد.

 

۱←۴←۲←۸←۵←۷←۱
۹←۶←۳←۹

تاریخچه انیاگرام

انیاگرام این «راز کیهانی جاودانی خودتجدید شونده» در بیش از چهار هزار سال قبل در بین النهرین توسط انجمنی از انسان های خردمند کشف شده و نسل به نسل به ما منتقل شده است. کشف مجدد اِنیاگرام در قرن اخیر، از طریق کارهای سه فرد کلیدی و مهم اتفاق افتاده است: جورج ایوانویچ گورجیف، اُسکار ایچازو، و کلادیو نارانهو. همه ی این سه نفر، ایده های مرتبط با انیاگرام را به گروه های کوچکی از دانش آموزان در متن آموزش های مرتبط با کار رشد روان شناختی و معنوی ارائه کردند.