تیپ دو انیاگرام: یاری دهنده، مهرطلب

تمایل اصلی: تمایل به احساس دوست داشتنی بودن.

 

ترس اصلی: ترس از درخور دوست داشته شدن و خواستنی نبودن به خاطر وجود خودشان.

 

تیپ دوها، به ما در مورد عشق و مهربانی یاد می‌دهند. تیپ دو انیاگرام، مراقب و بخشنده است و تمایل دارد نسبت به اصول فداکاری، و عشق و مهربانی فرمانبردار باشد. دوها، می خواهند که دوست داشته شوند و دوست بدارند، و به صورت اصیل احساس کنند در زندگی خودشان با مردم وصل هستند.

دوها می خواهند احساسات خود را به دیگران ابراز بکنند، افراد را کمک بکنند، به خاطر آن چه انجام داده اند مورد تقدیر قرار بگیرند، تأثیر مهمی بر دیگران داشته باشند، با دیگران صمیمی باشند، مورد نیاز دیگران باشند، افراد را کنترل بکنند، و برای تقاضاهایی که از دیگران دارند توجیه داشته باشند.

دوها، می توانند همواره به موهبت همدلی اصیل خود تکیه بکنند و خودشان را به صورت واقعی متصل نگه دارند. وقتی که آن ها بهترین علایق خود را در درجه ی نخست اهمیّت قرار می دهند، خودشان را چنان ارزشمند می بینند که زمان و توجه دریافت کنند، و قلب های خودشان را به دایره ی مراقبت عاشقانه می آورند، رشد و توسعه پیدا می کنند.

دوها، زمانی که حس ارزشمندی خودشان را بر این مبنا قرار می دهند که چقدر توسط دیگران مورد تحسین قرار می گیرند، یا توسط دیگران مورد نیاز هستند، به مشکل دچار می شوند. یادگیری این که چگونه از خودشان مواظبت کنند به همان مقدار که از دیگران مواظبت می کنند، موضوع بزرگی برای دوها می باشد.

یاری رسان، مهرطلب، شخص برون گرا، بخشنده، خشنود کننده دیگران، انحصار طلب، یاری دهنده، نوع دوست، دوست دار، سرپرست، خشنود کننده، توانمند ساز، رفیق شفیق

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که دوهای سالم به سمت چهار می روند، آن ها با انواع احساسات اصیل خود تماس برقرار می کنند و از خودشان هر جور که واقعاً هستند آگاه می شوند. آن ها به لحاظ هیجانی رو راست می شوند، پرخاشگری ها و انگیزه های ناخالص خود را تصدیق می کنند، در عین حال که چشم انداز مثبت از خودشان…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

دوهای متوسّط با اظهار نیازهای خود به صورت مستقیم مشکل دارند، احساس می کنند که چنین کاری خودپسندانه است. آن ها انتظار دارند که نیازهای خود را با انجام دادن کار برای دیگران برآورده کنند و امیدوارند دیگران در قبال کارهایشان از آن ها مواظبت کنند. وقتی که این استراتژی شکست می خورد یا دوها به استرس فزاینده دچار می شوند…

مقالات مرتبط با تیپ دو