تیپ سه انیاگرام: موفقیت طلب، بازیگر

تمایل اصلی: تمایل به احساس ارزشمندی.

 

ترس اصلی: ترس از بی ارزش بودن.

 

تیپ سه ها، به ما در مورد ارزش و درخشش آموزش می دهند. تیپ سه انیاگرام، موفقیّت محور و انطباق پذیر است، و تمایل دارد در پیگیری اهداف خود، جسور باشد. سه ها، می خواهند احساس ارزشمندی کنند و به خاطر رهاوردها و استعدادهای خود مورد تحسین قرار بگیرند. 

سه ها می خواهند توسعه پیدا کنند و خودشان را رشد دهند، احساس شایستگی کنند، خودشان را برجسته و مشهور کنند، مورد توجّه قرار گیرند، ارزشمند باشند و مورد تحسین قرار گیرند، تأثیر گذاری مطلوبی داشته باشند، دیگران را تحت تأثیر قرار دهند، خودشان و دیگران را به واقعی بودن تصوّرات خود اقناع کنند.

سه ها، به توجه مثبت دیگران ارزش قائل هستند و آن ها می توانند به این تکیه کنند تا از گریزان شدن دیگران که نتیجه ی رقابت جویی آن ها است، جلوگیری کنند. آن ها، با رها کردن نقاب ساختگی خود، رشد و توسعه پیدا می کنند، در این صورت تماس با احساسات واقعی، و تکانش های خلاق خود را تجربه می کنند و به ارزشی در درون خود دست پیدا می کنند که واقعی و اصیل متعلق به خودشان است. 

سه ها، وقتی که به تصویر بیرونی و عملکرد خود تمرکز می کنند، به صورت دایم در تعقیب موقعیّت و دریافت توجه، خودشان را هُل می دهند، به مشکل می افتند.فقدان تماس با احساسات و تمایلات اصیل، موضوع خطیری برای سه ها است.

موفقیّت طلب، بازیگر، شخص انعطاف پذیر، بلندپرواز، برانگیخته، حسّاس به تصویر ذهنی خود نزد دیگران  انگیزه بخش، نمونه و سرمشق، معیار، مذاکره کننده، جاه طلب، بهترین

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که سه های سالم به سمت شش می روند، آن ها در مقابل دیگران متعهد می شوند، در این صورت ارزش های زیادی برای تصدیق در خودشان پیدا می کنند. عشق آن ها به دیگران، خالق ارزش های بیشتر در درون خودشان می شود. این آغاز واقعی شدن سه های یکپارچه شده – بیشتر توسعه یافته و بیشتر اصیل به…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

سه های متوسّط، تلاش می کنند تا در تمام فعالیت های خود مؤثر و کارآمد شوند، و تمایل ندارند تلاش خود را کمتر کنند، مبادا که دیگران از آن ها پیشی بگیرند. امّا وقتی که سه ها خودشان را ماورای محدودیت های خود به اجبار بیندازند، ممکن است استرس باعث شود که آن ها شبیه تیپ های نُه متوسّط رفتار…

مقالات مرتبط با تیپ سه