تیپ شش انیاگرام: وفادار، شکاک

تمایل اصلی: تمایل به حامی و راهنما داشتن.

 

ترس اصلی: ترس از بدون حامی و راهنما بودن.

 

تیپ شش ها، به ما در مورد بیداری و راهنمایی یاد می دهند. تیپ شش انیاگرام ، پایبند و متعهد است و تمایل دارد به ایده ی درونی خود در مورد وظیفه شناس بودن، پایبند باشد. شش ها، می خواهند احساس ایمنی و امنیّت کنند، و منبع قابل اعتمادی از حمایت و راهنمایی داشته باشند.

شش ها می خواهند که دوست داشته شوند، تأیید دیگران را داشته باشند، نظر دیگران در مورد خود را امتحان کنند، برای غلبه بر ترس هایشان از خودشان دفاع کنند، در مواقع ترس اطمینان دهنده داشته باشند، یک شخص صاحب قدرت داشته باشند تا به کمک آن ها بیاید.

شش ها، می توانند به صورت دائم، به موهبت برقراری ارتباطات مثبت با دیگران در زندگی خودشان، تکیه بکنند. آن ها زمانی که تمرین هایی را بسط و گسترش می دهند که ذهن آن ها را آرام می کند، و اجازه می دهند خرد و راهنمایی درونی آن ها، نورافشانی بکند، رشد و توسعه پیدا می کنند.

شش ها، وقتی که خِرد درونی خودشان را نادیده بگیرند، دچار مشکل می شوند، و زندگی خود را در جست و جوی منابع امنیّت بیرون از خودشان صرف می کنند. مدیریّت ترس ها و اضطراب های خودشان، چالش بزرگی برای شش ها است.

 وفادار، شکاک، شخص فعّال، متعهد، مضطرب، مشکوک به دیگران، نگهبان، معتقد واقعی، عیب یاب، سنّت گرا، استوار

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

هنگامی که شش های سالم به سمت نُه می روند، احساس می کنند که حامی پایدار درونی دارند که آن ها را قادر می سازد آرامش داشته باشند و نسبت به محیط پیرامون و دیگران آزاد و رها باشند. شش ها یاد می گیرند که می توانند با پیدا کردن ارتباط عمیق با حضور فیزیکی خود در اینجا و اکنون…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

شش های متوسّط، اغلب مواقع به صورت آشکار اضطراب دارند و در تردید هستند، امّا آن ها نهایت تلاش خود را می کنند تا به تمام تعهدات و مسئولیت های خود پایبند و متعهد باشند. در نتیجه، استرس در اکثر مواقع در زندگی آن ها جریان دارد. امّا، وقتی که استرس بر عملکرد معمولی آن ها غلبه می کند، شش ها…

مقالات مرتبط با تیپ شش