تیپ نُه انیاگرام: صلح طلب، میانجی

تمایل اصلی: تمایل به برقرار کردن آرامش ذهنی و تمایل به وحدت.

 

ترس اصلی: ترس از دست دادن و جدایی، ترس از متلاشی شدن.

 

تیپ نُه ها، به ما در مورد یگانگی و وحدت یاد می دهند. تیپ نُه انیاگرام ، پذیرا و فروتن است و تمایل دارد از دنیای واقعی به جهان خیال پردازی های شیرین خودش کناره گیری کند. نُه ها می خواهند آرامش ذهن داشته باشند و بدانند که در دنیای آن ها همه چیز خیلی خوب است.

نُه ها می خواهند ثبات درونی داشته باشند، صلح و سازگاری در دنیای خود خلق کنند، در مناقشه ها میانجیگری کنند و مابین مردم پیوند برقرار کنند، از تعارض ها اجتناب کنند، همه چیز را همان طور که هست حفظ کنند، اجازه ندهند چیزی آن ها را آشفته کند، مشکلات و مناقشه ها را به حداقل برسانند، و می خواهند از این توّهم دفاع کنند که همه چیز در دنیای آن ها مورد تأیید است.

نُه ها، همیشه می توانند به این حقیقت تکیه کنند که آن ها ارزش روابط اساسی را بیشتر از آرامش ذهن خودشان بدانند. آن ها زمانی رشد و توسعه می یابند که قدم بردارند و احساسات، استعدادها و عقائد خودشان را به مشارکت بگذارند، یاد بگیرند که مشارکت آن ها تفاوت ایجاد می کند، و حضور آن ها واقعاً اهمیّت دارد.

نُه ها، زمانی که خیلی سازگار و همراه باشند، به مشکل می افتند، در این صورت آن ها در تلاش برای اجتناب از تعارض، از تمایلات خودشان چشم پوشی می کنند. مقاومت در مقابل این وسوسه که اجازه بدهند زندگی در یک منظره ی مه آلود فراغت و رها شدگی در جریان باشد، موضوع بزرگی برای نُه ها محسوب می شود.

صلح طلب، میانجی، شخص خوش برخورد، اطمینان بخش، سازگار، از خودراضی، التیام دهنده، خوش بین، توافقگر، تسلی دهنده، آرمان گرا و تخیلی

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی تیپ نُه های سالم به سمت تیپ سه می روند، آن ها به رشد و توسعه خود و توانایی هایشان علاقه مند می شوند. آن ها سررشته ی زندگی خود را به دست می گیرند و خود و مشارکت خود را ارزشمند می بینند. آن ها یاد می گیرند زمان و انرژی خود را در فعالیت هایی که استعدادهای…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

تیپ نُه های متوسّط؛ آسان گیر و سازگار هستند، یک چشم انداز مثبت برقرار می کنند و تا حدی که امکان داشته باشد، با بالا و پایین های زندگی آرام باقی می مانند. امّا نُه ها، شبیه هر کس دیگر، از مشکلات و یا ناراحتی از وقایع نگران کننده، مصون نیستند. دفاع قدرتمند آن ها معمولاً کمکشان می کند که…

مقالات مرتبط با تیپ نُه