تیپ یک انیاگرام: اصلاح طلب، کمال گرا

تمایل اصلی: تمایل به خوب بودن، تمایل به یکپارچگی (راست و درست بودن).

 

ترس اصلی: ترس از بد بودن، عدم متعادل بودن، ناقص بودن، یا فاسد بودن.

 

تیپ یک ها، به ما در مورد خوبی و قداست آموزش می‌دهند. تیپ یک انیاگرام، پایبند به اصول و هدفمند است و تمایل دارد به ایده هایی که در تلاش برای دستیابی به آن ها است، وظیفه شناس باشد. یک ها، می خواهند با احترام و صداقت عمل کنند، و نیرویی برای استقرار خوبی در دنیا باشند.

یک ها می خواهند با دیگران منصفانه رفتار بکنند، مطابق وجدان خود عمل بکنند، برای آرمان های خود تلاش بکنند، باعث بهبودی دنیا بشوند، از اعمال اشتباه جلوگیری بکنند، غیرقابل انتقاد باشند، موقعیّت خود را تصدیق و توجیه بکنند، کاملاً بی گناه و بی تقصیر باشند، دیگران را برای عدم ترک آرمان های خود سرزنش بکنند.

یک ها، همیشه می توانند به موهبت عینی و واقعی بودن خودشان و داشتن رویکرد قابل لمس به یک موقعیّت، تکیه و اعتماد کنند. زمانی که آن ها یاد بگیرند استراحت کنند و قضاوت کردن را به فراموشی بسپارند، و به خودشان اجازه بدهند که خوبی ذاتی و طبیعی را در خودشان و دنیای پیرامون خود مشاهده کنند، رشد و توسعه پیدا می کنند. 

یک ها، زمانی که کمال طلب می شوند، به مشکل می افتند، برای برطرف کردن عیب ها و اشتباهاتی که در اطراف خودشان می بینند، احساس اجبار اخلاقی می کنند. دل مشغولی با احساسات پنهانی حاکی از ناکامی و رنجش، موضوع بزرگی برای یک ها است.

اصلاح طلب، کمال گرا، پایبند به اصول، هدفمند، خودکنترل، آموزگار، فعّال، مبارز، فیلسوف اخلاق، سازمان دهنده

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی یک های سالم به سمت هفت می روند، واقعیّت را با تمام نقائص و عدم کمال آن می پذیرند و خیلی آرامش بخش و سودمند می شوند. آن ها دیگر احساس نمی کنند که مجبور هستند سخت کار کنند تا همه چیز را به کمال برسانند، یا احساس نمی کنند که نجات دنیا فقط بر عهده ی آن ها…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

حداقل این است که یک های متوسّط خودکنترل و وظیفه گرا هستند. تیپ یک ها، شبیه سه ها، کارآیی را ارزشمند می دانند و قبل از این که به فکر برآورده شدن نیازهای هیجانی خود باشند، سعی می کنند کار را انجام دهند. امّا، زمان هایی که یک ها نمی توانند احساسات خود را به تعویق بیندازند، استرس به سراغ…

مقالات مرتبط با تیپ یک