مسیر_یکپارچگی

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های تن‌پرور و خودفراموش، شبیه تیپ سه‌ های سالم به رشد و توسعه خودشان توجه می‌کنند و پرانرژی می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت انیاگرام
تیپ هشت‌ های افراطی و شهوانی و کنترل‌گر، شبیه تیپ دو های سالم خوش‌قلب و مراقبت‌کننده می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت های شکمباره و پراکنده، شبیه تیپ پنج‌ های سالم متمرکز و ژرف‌نگر می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ شش انیاگرام
تیپ شش‌های هراسان و منفی‌باف، شبیه تیپ نُه‌های سالم آرام و خوش‌بین می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج های طمع‌کار و بی‌تفاوت، شبیه تیپ هشت‌های سالم با اعتماد به نفس و قاطع می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار های حسود و به لحاظ هیجانی سرکش، شبیه تیپ یک‌های سالم واقع‌گرا و پایبند به اصول می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ سه انیاگرام
تیپ سه های خودبین و حیله‌گر، شبیه تیپ شش‌های سالم مشارکت‌جو می‌شوند و به دیگران متعهد می‌گردند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام
تیپ دوهای مغرور و خودفریب، شبیه تیپ چهارهای سالم به لحاظ هیجانی آگاه‌تر می‌شوند و به نیاز‌های خودشان هم توجه می‌کنند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ یک انیاگرام
تیپ یک های خشمگین و منتقد در مسیر یکپارچگی و رشد خود، شبیه تیپ هفت های سالم خودانگیخته‌تر و شادمان‌تر می‌شوند.