معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 3

تیپ  انگیزه بخش، موفقیت طلب و عملگرا

 به خاطر داشته باشید که تیپ 3 ها سعی می‌کنند از ترس خود از مردود شدن فرار کنند. به همین خاطر در جستجوی تایید از دیگران به واسطه‌ی توانایی‌های عالی شخصی خود هستند. آن‌ها خود را شایسته و ارزشمند می‌بینند، اگرچه ممکن است دیگران آنان را متکبر ببینند که در پی جلب  توجه دیگران هستند. 

تیپ 3 ها می‌توانند از این دام، با تصدیق و اظهار تمایل خود به مورد توجه و تمجید واقع شدن، فرار کنند. آن‌ها می‌بینند که جستجوی دائمی برای تشویق و تمجید، آنان را از خودشان بیگانه می‌سازد و از ارزش‌های عمیق‌شان دور می‌کند. وقتی که آن‌ها جرات می‌کنند ماسک خود را ترک کنند، کشف می‌کنند که چندان هم پوچ و توخالی نیستند  بلکه آن‌ها، احساسات و انگیزه‌های غیر خودپرستانه‌ای دارند که خیلی وقت است فراموش شده. با تعقیب  ارزش‌ها و ارتباطاتی که روان آنان را تغذیه می‌کند کشف می‌کنند که خود واقعیشان که مدت‌هاست فراموش شده است، خیلی ستودنی‌تر  از تصویری  است که می‌خواهند به صورت مصنوعی وانمود کنند.‌

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نوع نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که من حتی بدون موفقیت‌های خود نیز ارزشمند هستم
2. تایید می‌کنم که کمک و یاور دیگران باشم و قلب مهربانی داشته باشم
3. تایید می‌کنم که خوشحال هستم از این که به خاطر دیگران کار می‌کنم
4. تایید می‌کنم که از عملکرد و موفقیت دیگران نیز لذت می‌برم
5. تایید می‌کنم  که من می‌توانم بدون هیچ ترسی خوده واقعی خود باشم

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم این باور را که تخریب دیگران اوضاع را برای من بهتر خواهد کرد
2. رها می‌کنم احساس حسادت نسبت به دیگران و دارایی آن‌ها
3. رها می‌کنم ترس خود از شکست و در نتیجه تحقیر شدن از سوی دیگران را
4. رها می‌کنم فراموش کردن عواطف خود را به دلیل کار کردن زیاد
5. رها می‌کنم انتظارات بیش از حد از خود داشتن را

آنچه تیپ 3 از بال 4 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 3 از بال 2 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…