معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 4

تیپ هنردوست، حساس و گوشه گیر

 به خاطر داشته باشید که تیپ 4 ها از ترس داشتن ایراد و پذیرفته نشدن از سوی دیگران، فرار می‌کنند و به احساسات خود پناه می‌برند. آن‌ها خودشان را دارای احساس و بینش ذاتی می‌بینند، در صورتی که ممکن است دیگران آنان را خیلی زودرنج و نازک‌نارنجی ببینند که غرق احساسات خود هستند.

تیپ 4 ها می‌توانند با تایید و رها کردن پیوستگی افراطی خود به احساساتشان از دام تیپ شخصیتی خود فرار کنند. در این صورت، تیپ 4 ها می‌فهمند که به رغم ترسی که داشتند، احساسات آن‌ها نمی‌میرند بلکه توانایی‌ها و استعدادهای دیگر آنان، فعال شده و به کار گرفته می‌شوند و هرچقدر بیشتر با واقعیت‌ها تعامل می‌کنند، زندگی عاطفی آن‌ها پر بارتر  می‌شود. وقتی آن‌ها در می‌یابند که هرچه بیشتر از اسارت خلق‌وخوی قبلی خود رهایی پیدا می‌کنند، توانایی‌های عملی آن‌ها بیشتر رشد می‌کند. بنابر این ، تیپ 4 ها کشف می‌کنند که نه‌تنها دارای بینش ذاتی هستند بلکه، در زمینه‌های عملی هم توانا می‌باشند.‌

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع نگاه و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  دید آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که من فقط با احساساتم تعریف نمی‌شوم
2. تایید می‌کنم که با مردم و جهان پیرامون دوستانه برخورد کنم
3. تایید می‌کنم که خوبی زندگی‌ام، دوستانم و خودم را
4. تایید می‌کنم که من از آسیب گذشته‌ی خود در امان هستم
5. تایید می‌کنم  که من چیزهای خوب و زیبایی را به دنیا اضافه می‌کنم

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم نفرت از خود و تحقیر خود را
2. رها می‌کنم تمام احساسات نا امیدی و یاس را
3. رها می‌کنم این احساس را که من ناتوان و فاقد صلاحیت هستم
4. رها می‌کنم  تمام انتظارات غیرواقعی از خود و دیگران را
5. رها می‌کنم غرق شدن کامل در احساسات و رفتار خودم را

آنچه تیپ 4 از بال 5 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 4 از بال 3 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…