معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 6

تیپ وفادار، متعهد و سنت گرا

 به خاطر داشته باشید که افراد تیپ 6 سعی می‌کنند با همدست شدن با دیگران از ترس خودشان از تنها ماندن فرار کنند. آن‌ها خودشان را وفادار و قابل اعتماد می‌بینند اگر چه ممکن است دیگران آنان را بدگمکان و نامطمئن ببینند.

تیپ 6 ها می‌توانند از این دام، با تایید کردن و رها ساختن احساس وابستگی خود فرار کنند. با یاد گرفتن تمرکز بر خود و اعتماد به توانایی‌های خود، آن‌ها یک جایگاه پایدار در درون خود پیدا می‌کنند. آن‌ها یاد می‌گیرند که می‌توانند خودشان را باور کنند و برای حفظ خود، نیازی به وابسته بودن به دیگران ندارند. آن‌ها احساس وابستگی قدرت خودشان به دیگران را متوقف می‌کنند و اعمال سازنده به خاطر آسایش خود را به عهده می‌گیرند. وقتی تیپ 6 ها جسارت می‌کنند ارزش‌ها و باورهای خود را پی‌گیری کنند، شروع می‌کنند شجاعت و امنیتی را که همیشه می‌خواستند، کشف کنند.‌

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نوع نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که من مستقل و توانا هستم
2. تایید می‌کنم که من به خودم، استعدادم و آینده‌ام ایمان دارم
3. تایید می‌کنم که من با همه‌ی انسان ها نسبت دارم
4. تایید می‌کنم که من در هر شرایطی با شجاعت عمل می‌کنم
5.  تایید می‌کنم  که من قدرت واقعی در درون خود دارم

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم ترس خود از ترک شدن از سوی دیگران و تنها ماندن را
2. رها می‌کنم احساس ترس کامل در مورد آینده را
3. رها می‌کنم احساس حقیر بودن و عدم توانایی عمل مستقل را
4. رها می‌کنم ترسو بودن و عدم اطمینان از خود را
5. رها می‌کنم جست‌وجو برای کسانی را که به من احساس امنیت بدهند

آنچه تیپ 6 از بال 7 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 6 از بال 5 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…