معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 7

تیپ تنوع طلب، فوق العاده فعال، رک و صریح

 به خاطر داشته باشید که تیپ 7 ها از ترس محرومیت کشیدن، فرار می‌کنند و خود را غرق انجام فعالیت‌های گوناگون می‌کنند. آن‌ها خودشان را اهل عمل و تفریح دوست می‌بینند اگرچه ممکن است دیگران آنان را سطحی، سرسری و بچه‌گانه ببینند.

تیپ 7 ها می‌توانند با تایید و رها کردن پیوستگی دائمی خود به انگیزش‌های  خودبه‌خودی‌شان، از دام تیپ خود فرار کنند. وقتی آن‌ها آرام حرکت کنند، کشف می‌کنند که اکثر فعالیت‌هایشان واقعا به رضایتمندی آن‌ها کمک نمی‌کند و  زمانی که آن‌ها این احساس را رها می‌کنند، که باید دائما تجربه‌های جدیدی داشته باشند، یاد می‌گیرند که با هر تجربه‌ای به اندازه‌ی کافی باقی بمانند و از آن استفاده کنند. آن‌ها می‌فهمند که در نهایت هیچ تجربه یا چیز جدیدی در دنیای بیرون نمی‌تواند رضایتمندی‌شان را تامین کند، در عوض اگر این انرژی را در درون خود جستجو کنند، به یکپارچگی و آرامشی دست خواهند یافت که یک منبع خوشی و شادکامی ابدی برایشان است.

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نوع نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که من خوشحال هستم، مواقعی که آرام هستم و تمرکز دارم
2. تایید می‌کنم که با نه گفتن، حس محرومیت نکنم
3. تایید می‌کنم  که می‌توانم با چیزهای معمولی هم به رضایتمندی برسم
4. تایید می‌کنم که که پروژه‌ها را تا کامل کردن و به نتیجه رساندن ادامه دهم
5. تایید می‌کنم  که از این که زنده هستم، کاملا سپاسگذار و ممنون هستم

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم همه‌ی وسواس‌های عملی و خو گرفته‌ی خود را
2. رها می‌کنم فرار کردن از نتایج و پیامد‌های اعمال خودم را
3. رها می‌کنم پر توقع بودن و ناصبوری نسبت به دیگران را
4. رها می‌کنم ترس از این که منابع کافی در اختیار من نخواهد بود
5. رها می‌کنم فرار از خودم را با حواس‌پرتی و فعال بودن‌های دائمی

آنچه تیپ 7 از بال 8 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 7 از بال 6 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…