معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 8

تیپ رهبر، قدرتمندو  سلطه گر

 به خاطر داشته باشید که تیپ 8 ها، از ترس در کنترل دیگران و تحت اختیار دیگران بودن فرار کرده و موقعیتی همراه با قدرتمندی و سلطه‌گری ایجاد می‌کنند. آن‌ها خودشان را قوی و مستقل می‌بینند، اگرچه ممکن است دیگران رفتار آن‌ها را خصومت آمیز و دیکتناتور منشانه ببینند.

تیپ 8 ها می‌توانند با تایید و رها کردن ترس خود از صمیمیت، از دام تیپ خود فرار کنند. به محض این که آن‌ها چنین رفتاری پیشه کنند، سپر دفاعی خود را به زمین می‌اندازند و در می‌یابند که عشق واقعی و رفتار دوستانه، تهدیدی برای آن‌ها نیست. در این صورت آن‌ها می‌فهمند که هرچقدر بیشتر اعتماد کنند و از دیگران حمایت کنند، دیگران به صورت داوطلبانه، آن‌ها را در راه رسیدن به اهدافشان بیشتر حمایت می‌کنند. با اجازه دادن به این که دیگران به آن‌ها نزدیک شوند، تیپ 8 ها می‌توانند  به جای یک محیط پر از تنش و ویرانی دوجانبه، دنیایی از همکاری و تعامل دوجانبه خلق کنند.

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نوع نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که آدم شریفی هستم و بنابراین لایق احترام می‌باشم
2. تایید می‌کنم که با پشتیبانی کردن از دیگران کاملا به خواسته‌ی خودم هم می‌رسم
3. تایید می‌کنم  که احساسات لطیف و انگیزه‌های خوبی دارم
4. تایید می‌کنم که می‌توانم بدون ترس و واهمه بخشنده و مهربان باشم
5. تایید می‌کنم  که بر خودم و احساسات خودم مسلط باشم

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم تمام خشم‌ها، غضب‌ها و خشونت‌ورزی‌ها را از زندگی خودم
2. رها می‌کنم سخت‌دل بودن در مصیبت‌ها را
3. رها می‌کنم  این باور را که من به دیگران احتیاج ندارم
4. رها می‌کنم ترس خود را از باختن به دیگران
5. رها می‌کنم این فکر را که هرکس با من موافق نیس، علیه من است

آنچه تیپ 8 از بال 9 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 8 از بال 7 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…