استرس

مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های راحت طلب، در حرکت به سمت تیپ شش به صورت ناگهانی مضطرب و نگران می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هشت انیاگرام
تیپ هشت های با اعتماد به نفس، در حرکت به سمت تیپ پنج به صورت ناگهانی محافظه کار و هراسان می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت های پراکنده، در حرکت به سمت تیپ یک به صورت ناگهانی کمال‌گرا و انتقادگر می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ شش انیاگرام
تیپ شش های وظیفه‌مند، در حرکت به سمت تیپ سه به صورت ناگهانی رقابت‌گر و گستاخ می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج های بی‌تفاوت، در حرکت به سمت تیپ هفت به صورت ناگهانی بیش فعال و پراکنده می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار های گوشه‌گیر، در حرکت به سمت تیپ دو به صورت ناگهانی درگیر و سمج می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ دو انیاگرام
تیپ دو‌های نیازمند، در حرکت به سمت تیپ هشت به صورت ناگهانی پرخاشگر و سلطه‌گر می‌شوند.