تیپ_شش

لایه‌های رشد و توسعه تیپ شش انیاگرام
تیپ شخصیّتی شش: وفادار شخص فعّال، متعهد، مضطرب، مشکوک به دیگران   سالم. شش های سالم قادر هستند عکس العمل های هیجانی قوی از دیگران دریافت بکنند: آن ها فعّال، دوستانه، بذله گو، و لطف کننده هستند. دیگران نسبت به آن ها احساس گرمی و محبّت دارند و می خواهند آن ها را حمایت کنند. […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ شش انیاگرام
تیپ شش‌های هراسان و منفی‌باف، شبیه تیپ نُه‌های سالم آرام و خوش‌بین می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ شش انیاگرام
تیپ شش های وظیفه‌مند، در حرکت به سمت تیپ سه به صورت ناگهانی رقابت‌گر و گستاخ می‌شوند.