تیپ_نُه

لایه‌های رشد و توسعه تیپ نُه انیاگرام
تیپ شخصیّتی نُه: صلح طلب شخص خوش برخورد، اطمینان بخش، سازگار، و از خود راضی سالم. تیپ نُه های سالم؛ عمیقاً خوش برخورد، آزاد، بدون خودخواهی، به لحاظ احساسی پایدار، و متین. مقبول، مطمئن به خود و دیگران، آسان گیر، راحت با خود و زندگی. صبور و نجیب، امّا صریح و فروتن، آن ها پاک […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های تن‌پرور و خودفراموش، شبیه تیپ سه‌ های سالم به رشد و توسعه خودشان توجه می‌کنند و پرانرژی می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های راحت طلب، در حرکت به سمت تیپ شش به صورت ناگهانی مضطرب و نگران می‌شوند.