تیپ_پنج

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج های طمع‌کار و بی‌تفاوت، شبیه تیپ هشت‌های سالم با اعتماد به نفس و قاطع می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج های بی‌تفاوت، در حرکت به سمت تیپ هفت به صورت ناگهانی بیش فعال و پراکنده می‌شوند.
لایه‌های رشد و توسعه تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج: پژوهشگر، کنجکاو شخص هوشمند، خلّاق و نوآور، مرموز، منزوی سالم. پنج های سالم توانایی دارند که همه چیز را با هوشمندی و روشن بینی فوق العاده ای مشاهده کنند. به لحاظ ذهنی خیلی هوشیار و کنجکاو هستند، و هوش کاملاً جست و جوگری دارند – سئوال درست را می پرسند و به درک […]