رشد

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های تن‌پرور و خودفراموش، شبیه تیپ سه‌ های سالم به رشد و توسعه خودشان توجه می‌کنند و پرانرژی می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت انیاگرام
تیپ هشت‌ های افراطی و شهوانی و کنترل‌گر، شبیه تیپ دو های سالم خوش‌قلب و مراقبت‌کننده می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت های شکمباره و پراکنده، شبیه تیپ پنج‌ های سالم متمرکز و ژرف‌نگر می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ شش انیاگرام
تیپ شش‌های هراسان و منفی‌باف، شبیه تیپ نُه‌های سالم آرام و خوش‌بین می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج های طمع‌کار و بی‌تفاوت، شبیه تیپ هشت‌های سالم با اعتماد به نفس و قاطع می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام
تیپ دوهای مغرور و خودفریب، شبیه تیپ چهارهای سالم به لحاظ هیجانی آگاه‌تر می‌شوند و به نیاز‌های خودشان هم توجه می‌کنند.