فعالیّت_های_روزانه

فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۳
مابین بینش یا فراست و فرافکنی صرف تمایز قایل شوید!
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۲
به توانایی های خودتان اعتماد کنید!
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۱
تمرکز خودتان از نیمه ی خالی لیوان را به نیمه ی پُر تغییر دهید!