نیپ_سه

سوء تفاهم بین تیپ ۱ و تیپ ۳
یک های متوسّط و سه های متوسّط بعضی مواقع اشتباه گرفته می شوند، چون هر دو تیپ، کارآمد و خیلی سازمان یافته هستند. اگر فقط یک رفتار خاص مورد توجه قرار بگیرد (به عنوان مثال: مدیریّت یک کار و کسب، برگزاری یک جلسه، برنامه ریزی یک مسافرت)، توانایی های سازماندهی آن ها به هم شبیه […]