7

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت های شکمباره و پراکنده، شبیه تیپ پنج‌ های سالم متمرکز و ژرف‌نگر می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت های پراکنده، در حرکت به سمت تیپ یک به صورت ناگهانی کمال‌گرا و انتقادگر می‌شوند.
لایه‌های رشد و توسعه تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت: مشتاق، ماجراجو شخص خودانگیخته، با مهارت های متنوّع، زیاده طلب، اهل بریز و بپاش سالم. در مورد تجربیات خود کاملاً پاسخ گو، سرحال و سبک روح، و مشتاق هستند، هفت های سالم به صورت قدرتمندانه در مسیر دنیای واقعیِ اَعمال و احساسات جهت گیری کرده اند. آن ها با هر تجربه ای؛ خودانگیخته، […]