9

لایه‌های رشد و توسعه تیپ نُه انیاگرام
تیپ شخصیّتی نُه: صلح طلب شخص خوش برخورد، اطمینان بخش، سازگار، و از خود راضی سالم. تیپ نُه های سالم؛ عمیقاً خوش برخورد، آزاد، بدون خودخواهی، به لحاظ احساسی پایدار، و متین. مقبول، مطمئن به خود و دیگران، آسان گیر، راحت با خود و زندگی. صبور و نجیب، امّا صریح و فروتن، آن ها پاک […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های تن‌پرور و خودفراموش، شبیه تیپ سه‌ های سالم به رشد و توسعه خودشان توجه می‌کنند و پرانرژی می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ نُه انیاگرام
تیپ نُه های راحت طلب، در حرکت به سمت تیپ شش به صورت ناگهانی مضطرب و نگران می‌شوند.
سوء تفاهم بین تیپ ۲ و تیپ ۹
مقدار زیادی شباهت مابین این تیپ ها وجود دارد. هر دو اهل ارتباطات بین فردی هستند، هر دو علاقه دارند نیازهای دیگران را قبل از نیازهای خود برآورده کنند، هر دو به خدمتگزاری به دیگران باور دارند، هر دو مسائل را مثبت می بینند، و موارد دیگر. با وجود این، تفاوت های قابل ملاحظه ای […]