سنجه‌ها

ابزار اندازه‌گیری سازه‌های مشاهده نشده (متغییرهای مکنون). معمولا مجموعه‌ای از وظایف یا مسایل است که از مشارکت کننده خواسته می‌شود تا آن ها را پاسخ بگوید.

Oops, Restricted Content We are sorry but this post is restricted to folks that have purchased this page. خرید آزمون تستی 2,000 تومان asdfaf افزودن به سبد خرید