تیپ 4 جنسی: رقابت

4های جنسی به صورت ناآگاهانه سعی می‌کنند برای خلاص شدن از احساسات دردآور ناشی از کمبود و نارسایی، دیگران را وادار به تحمل رنج بکنند. آنها در انکار رنج خود، نیازهای خودشان را ابراز می‌کنند و می‌توانند از دیگران مطالبه‌گر باشند. آنها در جستجوی بهتر بودن، غبطه را به عنوان مظهری از رقابت ابراز می‌کنند. آن‌ها فقدان درونی خود را با احساسات مبتنی بر خشم، در مورد دریافت نکردن چیزی که نیاز دارند، به سمت دیگران هدایت می‌کنند.

واژه‌های رقابت و نفرت را برای چهارهای جنسی اختصاص می‌دهند چرا که در تلاش برای یافتن عشق با دیگران از جنس خود رقابت می‌کنند. رقابت پذیری آنها مبتنی بر این احساس است که عشق کمیاب است و بنابراین باید برای آن مبارزه کرد. آنها سعی می‌کنند رقبای خود را متقاعد کنند که خودشان بهتر هستند و آرزوی آنها برای ناپدید شدن رقبای خود نوعی نفرت است. رقابتی بودن 4های جنسی در عرصه روابط بیشتر آشکار است.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 4

تیپ 4 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “غبطه” است و نحوه‌ی مواجهه با این غبطه، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 4 بقای فردی به عنوان “ضد تیپ” با تلاش زیاد سعی دارد به آنچه که بهش غبطه می‌خورد، برسد. تیپ 4 جنسی، سعی می‌کند دیگران را هم به رنج اندازد که چیزی برای غبطه خوردن به آنان نداشته باشد. اما 4 اجتماعی، غبطه را به شرمی عیله خود بدل کرده و برای این که به خوبی دیگران نیست رنج می‌کشد.

تیپ 4 بقای فردی: سرسختی (ضد تیپ)

تیپ 4 جنسی: رقابت

تیپ 4 اجتماعی: شرم

رابطه یک‌به‌یک در تیپ 4

این تیپ فرعی، بیرون‌ریزی و نمایش بیشتری نسبت به دیگر تیپ‌های 4 دارد و در مورد احساسات خود با دیگران بی‌پروا صحبت می‌کند، او شرمی از بیان احساسات منفی و افکار مالیخولیایی خود ندارد، صریح است و به دنبال دیده شدن به هر قیمت. به همین دلیل می توانند با تیپ 3 انیاگرام اشتباه گرفته شود.

او دوست دارد در کاری که انجام می‌دهد خیلی خاص باشد و برای خاص بودن باید دستاورد ویژه‌ای داشته باشد پس رقابتی می‌شود چرا که تحسین و تشویق دیگران از رنج او می‌کاهند. او رنج خود را در غالب خشم به کار می‌بندد و با این کار، دیگران را از خود می‌راند و رنج بیشتری را متحمل می‌شود.