تیپ 4 اجتماعی: شرم

4 اجتماعی درد را بیشتر تجربه می‌کند، بیشتر احساس شرم می‌کند و حساس‌تر از دو 4 دیگر است. آنها حسی از راحتی را در احساس مالیخولیایی تجربه می‌کنند. چهارهای اجتماعی زیاد با دیگران به رقابت نمی‌پردازند بلکه، بیشتر خودشان را با دیگران مقایسه می‌کنند و خودشان را فاقد چیزهایی می‌یابندکه دیگران دارند.

برای چهار اجتماعی واژه شرم را اختصاص می‌دهند چرا که این تصور را دارند که راه درستی برای بودن وجود دارد و همیشه شرمنده هستند که اینطور نیستند. آنها یک حس اساسی از عدم تناسب و ناتوانی در انجام درست کارها دارند تا با دیگران سازگار شوند. چهارهای اجتماعی معمولا رسمی و کمی خشن هستند و توجه زیادی به رفتارشان دارند. به نظر می‌رسد آن‌ها، دیگران را با استانداردهایی که برای خود دارند، مطابقت می‌دهند و بنابراین شور غبطه را نسبت به آنها تجربه می‌کنند و نفرت خود را به شکل شرم نسبت به خود معطوف می‌کنند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 4

تیپ 4 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “غبطه” است و نحوه‌ی مواجهه با این غبطه، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 4 بقای فردی به عنوان “ضد تیپ” با تلاش زیاد سعی دارد به آنچه که بهش غبطه می‌خورد، برسد. تیپ 4 جنسی، سعی می‌کند دیگران را هم به رنج اندازد که چیزی برای غبطه خوردن به آنان نداشته باشد. اما 4 اجتماعی، غبطه را به شرمی عیله خود بدل کرده و برای این که به خوبی دیگران نیست رنج می‌کشد.

تیپ 4 بقای فردی: سرسختی (ضد تیپ)

تیپ 4 جنسی: رقابت

تیپ 4 اجتماعی: شرم

روابط اجتماعی در تیپ 4

این تیپ فرعی 4 عمیقا توسط احساس اصلی خود (رنج) تحت تاثیر قرار گرفته است. او به راحتی رنجیده می‌شود و رنج خود را با دیگران به اشتراک می‌گذراد. بسیار رمانتیک است و توجه افراد دیگر را به شکل اغواگرایانه‌ای به خود جلب می کند.

اصلا اهل رقابت نیست و فقط می‌خواهد توسط دیگران درک شود. مداما خود را به مقایسه با دیگران می‌برد و احساس حقارت می‌کند. او خود و سرنوشت خود را سرزنش می‌کند و به دیگران حسادت می‌ورزد. همیشه به دستاوردها و دارایی‌های مادی و غیرمادی دیگران را غبطه می‌خورد اما خودش کمتر برای به دست آوردن آن چیزها تلاش می کند.