۵ نکته‌ی بسیار مهم درباره تیپ‌های شخصیتی انیاگرام

آگاهی از نکات زیر، به ما کمک میکند به درستی از آموزه های انیاگرام بهره ببریم:

 

۱‌. هیچ تیپی ذاتاً بهتر یا بدتر از یک تیپ دیگر نیست. همه تیپ ها پتانسیل و استعداد منحصربفردی دارند. بنابراین داشتن تیپ شخصیتی خاصی دلیلی بر خوشحالی یا ناراحتی نیست.

 

۲. انسانها از یک تیپ شخصیتی به تیپ شخصیتی دیگر تغییر نمی‌کنند. به عبارت دیگر تیپ شخصیتی هیچ کس عوض نمی‌شود.

 

۳. توصیف تیپهای شخصیتی، فراگیر و عمومی است و در مورد مردان و زنان به یک نسبت مصداق دارد، بنابراین هیچ تیپی ذاتاً مردانه یا زنانه نیست.

 

۴. هیچ چیزی در توصیف تیپ شخصیتی شما، بصورت همیشگی صدق نمیکند. زیرا شما دائما در میان لایه های سالم، متوسط و ناسالمِ رفتارهایی که شخصیت اصلی شما را می‌سازند، در نوسان هستید.

 

۵. انیاگرام شماره ها را فقط برای مشخص کردن هر تیپ شخصیتی استفاده میکند و هیچ معنایی در اختصاص یا ترتیب آنها نیست، این اعداد استفاده می‌شوند تا بتوانند مقدار زیادی اطلاعات را سریعاً درباره آن تیپ شخصیتی توضیح دهند.