تیپ 4

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار های گوشه‌گیر، در حرکت به سمت تیپ دو به صورت ناگهانی درگیر و سمج می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار های حسود و به لحاظ هیجانی سرکش، شبیه تیپ یک‌های سالم واقع‌گرا و پایبند به اصول می‌شوند.
لایه‌های رشد و توسعه تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار   شخص پُر از احساس، دراماتیک، در خود فرورفته، پُر خُلق وخوی سالم. چهارهای سالم؛ خویشتن نگر، خویشتن آگاه، در تماس با احساسات و انگیزه های درونی، در جست و جوی خویشتن هستند. حسّاس و شهودی هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران: مهربان، مبادی آداب، روشن بین، با احترام نسبت […]