تیپ 6

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!
لایه‌های رشد و توسعه تیپ شش انیاگرام
تیپ شخصیّتی شش: وفادار شخص فعّال، متعهد، مضطرب، مشکوک به دیگران   سالم. شش های سالم قادر هستند عکس العمل های هیجانی قوی از دیگران دریافت بکنند: آن ها فعّال، دوستانه، بذله گو، و لطف کننده هستند. دیگران نسبت به آن ها احساس گرمی و محبّت دارند و می خواهند آن ها را حمایت کنند. […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ شش انیاگرام
تیپ شش‌های هراسان و منفی‌باف، شبیه تیپ نُه‌های سالم آرام و خوش‌بین می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ شش انیاگرام
تیپ شش های وظیفه‌مند، در حرکت به سمت تیپ سه به صورت ناگهانی رقابت‌گر و گستاخ می‌شوند.
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۳
مابین بینش یا فراست و فرافکنی صرف تمایز قایل شوید!
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۲
به توانایی های خودتان اعتماد کنید!
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۱
تمرکز خودتان از نیمه ی خالی لیوان را به نیمه ی پُر تغییر دهید!