تیپ 6

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
لایه‌های رشد و توسعه تیپ شش انیاگرام
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ شش انیاگرام
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ شش انیاگرام
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۳
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۲
فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۱