فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۲

به توانایی های خودتان اعتماد کنید!

به توانایی های خودتان اعتماد کنید!

 

برای شش ها غیرمعمول نیست که مشورت دیگر افراد، و اغلب چندین نفر را، قبل از تصمیم گیری جویا شوند. با خودتردیدی بالای آن ها، شش ها ممکن است در واقع به قضاوت مراجع قدرت خارج از خود، بیشتر از خودشان اعتماد کنند، حتی در صورت آشکار بودن این حقیقت که خاطر نشان می کند ارزیابی خود شش ها بالاتر است. شش ها بعضی مواقع قدرت خودشان را به دیگران واگذار می کنند، درست در زمانی که لازم است آن ها به خودشان اعتماد کنند.

شگفت این که، شش ها اغلب مواقع به دیگران مشاوره های عالی می دهند، سپس می گردند و کسی را پیدا می کنند و دقیقاً در همان موضوع از او مشاوره می گیرند. تکنیک بعدی در مورد شش ها عالی کار می کند، برای این که این تکنیک، فوت و فنی را به ذهن یاد می دهد تا قدرت درونی عاقلانه ی خودش را آفتابی کند.

زمانی که شما فکر می کنید نیاز دارید مشورت کسی دیگر را در سرفصل ویژه ای دریافت کنید، خودتان را متوقف کنید و بپرسید، من در این مورد چه فکر می کنم؟ اگر جواب شما این است که من نمی دانم، از خودتان بپرسید، عالی، اگر من می دانستم در این موضوع چه کار باید بکنم، آن می توانست چه باشد؟ معمولاً خود مشاوره ای که استخراج می شود، ارزش پیگیری و اقدام دارد. ویرایش دیگری از این تکنیک این است که از خودتان بپرسید، اگر کس دیگری با همان درخواست مشابه برای مشاوره نزد من می آمد، من چه مشاوره ای می توانستم بدهم؟