توضیحات

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) به قلم “دکتر جینجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خوانا و حکایت محور، شما را کمک خواهد کرد تا اطلاعات ارائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید:

1- سبک انیاگرام خود را شناسایی کنید.
2- به نحو موثر ارتباط برقرار کنید.
3- بازخورد بهتری برای دیگران ارائه کنید
4- از تعارض جلوگیری کنید یا به محض این که اتفاق افتاد، تفاوت ها را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنید.
5- تیم های بسیار سازنده ایجاد کنید و در آنها مشارکت نمایید.
6- درک کنید که چگونه توانایی های بزرگ رهبری شما می تواند به بزرگ ترین ضعف شما تبدیل شوند، و بدانید که چگونه با این موضوع برخورد کنید.
7- یک متد و روش شخصی سازی شده برای تغییر و تحول خود ایجاد کنید و توسعه دهید.

رایگان بخوانید:

30 سی صفحه اول کتاب را اینجا بخوانید (بدون مقدمه و پیشگفتار)

با کلیک بر روی دکمه‌ی بالا دانلود کنید

معرفی کتاب را اینجا بشنوید:

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) کتابی به قلم “دکتر جیجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خانا و حکایت محور، شمار را کمک خواهد کرد تا اطلاعات رائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید: