توضیحات

تبدیل شدن به یک ارتباط‌گیرنده‌ی عالی به معنی داشتن مهارت در شش شایستگی مهم است:

  1. ایجاد روابط واقعی
  2. برقراری ارتباط شفاف
  3. گوش‌دادن کامل
  4. دادن فیدبک موثر
  5. مدیریت تعارض به صورت سازنده
  6. تحت تاثیر قراردادن دیگران

زمانی که با شخی ارتباط برقرار می‌کنیم، سه نوع تحریف غیرعمدی ممکن است حضور داشته باشد: سبک صحبت کردن، زبان بدن و نقاط کور

دریافت‌کننده‌های پیام‌ها هم، چیزی راک ه می‌شنوند از طریق فیلترهای تحریف کننده، کج و معوج (تحریف) می‌کنند.

این تحریف‌کننده‌ها، دغدغه‌های ناآگاهانه یا پیش‌فرض‌هایی هستند که اغلب اوقات متناسب با سبک انیاگرام هستند و چیزی را که دیگران می‌گویند، به چیزی که ما می‌شنویم، تغییر می‌دهند.

رایگان بخوانید:

30 سی صفحه اول کتاب را اینجا بخوانید (بدون مقدمه و پیشگفتار)

با کلیک بر روی دکمه‌ی بالا دانلود کنید

معرفی کتاب را اینجا بشنوید:

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) کتابی به قلم “دکتر جیجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خانا و حکایت محور، شمار را کمک خواهد کرد تا اطلاعات رائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید: