تیپ_دو

لایه‌های رشد و توسعه تیپ دو انیاگرام
تیپ شخصیّتی دو: یاری دهنده اهل معاشرت، بخشنده، خشنود کننده دیگران، انحصار طلب   سالم. دوهای سالم؛ دلسوز، مهربان، مملوّ از احساس برای دیگران هستند. آن ها خود را در موقعیّت دیگران در نظر می گیرند و مراقب و نگران نیازهای دیگران هستند. آن ها صمیمی، خوش قلب، قدردان، و تشویق کننده هستند، و این […]
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ دو انیاگرام
تیپ دو‌های نیازمند، در حرکت به سمت تیپ هشت به صورت ناگهانی پرخاشگر و سلطه‌گر می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام
تیپ دوهای مغرور و خودفریب، شبیه تیپ چهارهای سالم به لحاظ هیجانی آگاه‌تر می‌شوند و به نیاز‌های خودشان هم توجه می‌کنند.