نقطه_امنیّت

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج های طمع‌کار و بی‌تفاوت، شبیه تیپ هشت‌های سالم با اعتماد به نفس و قاطع می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار های حسود و به لحاظ هیجانی سرکش، شبیه تیپ یک‌های سالم واقع‌گرا و پایبند به اصول می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ سه انیاگرام
تیپ سه های خودبین و حیله‌گر، شبیه تیپ شش‌های سالم مشارکت‌جو می‌شوند و به دیگران متعهد می‌گردند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام
تیپ دوهای مغرور و خودفریب، شبیه تیپ چهارهای سالم به لحاظ هیجانی آگاه‌تر می‌شوند و به نیاز‌های خودشان هم توجه می‌کنند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ یک انیاگرام
تیپ یک های خشمگین و منتقد در مسیر یکپارچگی و رشد خود، شبیه تیپ هفت های سالم خودانگیخته‌تر و شادمان‌تر می‌شوند.