پرويز_پرستويي

نمونه های تیپ 8 انیاگرامش
اسامی تیپ هشت انیاگرام: چالش گر (the challenger)، رهبر (the leader)، پشتیبان (the protector)، تامین کننده (the provider)، کارفرما (the entrepreneur)، خود کامه و لجوج (the maverick)، سرسخت (the rock).   ما به این دلیل تیپ هشت را چالش گر نامیدیم که از میان همه ی تیپ های شخصیتی، هشتی ها لذت می برند از […]