3

لایه‌های رشد و توسعه تیپ سه انیاگرام
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ سه انیاگرام
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ سه انیاگرام
سوء تفاهم بین تیپ ۱ و تیپ ۳