تیپ 2

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
لایه‌های رشد و توسعه تیپ دو انیاگرام
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ دو انیاگرام
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام
سوء تفاهم بین تیپ ۲ و تیپ ۹