مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ دو انیاگرام

تیپ دو‌های نیازمند، در حرکت به سمت تیپ هشت به صورت ناگهانی پرخاشگر و سلطه‌گر می‌شوند.

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

 

تیپ دو های متوسّط با اظهار نیازهای خود به صورت مستقیم مشکل دارند، احساس می‌کنند که چنین کاری خودپسندانه است. آن ها انتظار دارند که نیازهای خود را با انجام دادن کار برای دیگران برآورده کنند و امیدوارند دیگران در قبال کارهایشان از آن‌ها مواظبت کنند. وقتی که این استراتژی شکست می خورد یا دوها به استرس فزاینده دچار می‌شوند، به هر حال آن‌ها ناگهان ورود پیدا می‌کنند و نیازهای خودشان را، مثل هشت‌های متوسّط، زورمندانه طلب می‌کنند.

 

تیپ دوها ممکن است خُلق خود را از دست بدهند یا به شیوه های غیرمحترمانه اعلام بکنند که آن ها اجازه نمی‌دهند مورد سوء استفاده قرار بگیرند یا مورد بی توجّهی واقع شوند. شبیه هشت ها، آن‌ها می‌توانند مدافع و مجادله گر شوند، و ممکن است تهدید بکنند. دیگران از کج خُلقی دوها متعجب می‌شوند. تحت استرس زیاد، دوها همچنین ممکن است بخواهند دیگران را با تولید وابستگی تحت کنترل قرار بدهند.

 

دوهای ناسالم، می توانند رنجیده خاطر شوند و به خاطر رفتارهای ناخوشایندی که از دیگران دریافت کرده‌‌‌اند، خشمگین شوند. شبیه هشت‌های ناسالم، آن ها ممکن است به دیگرانی که انتظارهای آن ها را طبق درخواست های آن ها برآورده نکرده‌اند، ضربه بزنند. دوهای بیش از اندازه زوال یافته می‌توانند به لحاظ فیزیکی خشونت به خرج دهند، حتی مرتکب قتل شوند، معمولاً در مورد کسانی که به آن‌ها نزدیک هستند، در مورد هر کسی که آن‌ها فکر می‌کنند جز مهربانی، جز احساسات کاملاً ملاطفت آمیز چیز دیگری انجام نداده‌اند.