مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام

تیپ دوهای مغرور و خودفریب، شبیه تیپ چهارهای سالم به لحاظ هیجانی آگاه‌تر می‌شوند و به نیاز‌های خودشان هم توجه می‌کنند.

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که تیپ دو های سالم به سمت تیپ چهار می‌روند، آن ها با انواع احساسات اصیل خود تماس برقرار می‌کنند و از خودشان هر جور که واقعاً هستند آگاه می شوند. آن ها به لحاظ هیجانی روراست می‌شوند، پرخاشگری‌ها و انگیزه‌های ناخالص خود را تصدیق می‌کنند، در عین حال که چشم انداز مثبت از خودشان را هم می‌پذیرند. با عشق بدون قید و شرط به خودشان به خاطر ارزش واقعی، تشخیص می‌دهند که آن ها نباید به همه خوبی کنند تا دوست داشته شوند. آن ها می‌توانند خودشان باشند و خودشان را به صورت کامل آشکار کنند؛ بنابراین ارتباطات آن ها روراست‌تر، انسانی‌تر، دوجانبه، و رضایت‌بخش‌تر می‌شود.

 

نقطه امنیّت

تیپ دوهای متوسّط می‌توانند رفتارهای متوسّط تیپ چهار را بروز دهند، امّا معمولاً با دوستان مورد اعتماد و صمیمی. در چنین زمان‌هایی، میزان واقعی تنهایی و نیازمندی دوها آشکار می‌شود. در این موقعیّت، آن‌ها می‌توانند تندخو باشند و ممکن است قسمت های عبوس، در خود فرورفته و خودخواهانه خود را به معرض نمایش بگذارند. رفتارهایی که معمولا نمی‌خواهند سایر آشنایان، آنها را مشاهده کنند.