تیپ 8 اجتماعی: همبستگی (ضد تیپ)

هشت‌های اجتماعی شهوت و پرخاشگری را در خدمت به دیگران ابراز می‌کنند. به نظر می‌رسد که نسبت به دو دیگر تیپ فرعی هشت، یک هشت کمک کننده ، کمتر پرخاشگر و بیشتر وفادار است. نام همبستگی تمایل آن‌ها را به ارائه کمک در مواقعی که مردم نیاز به محافظت دارند، تاکید می‌کند.

ساندار مایتری نام دوستی را برای تیپ فرعی هشت اجتماعی انتخاب می‌کند و مینویسد: هشت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند که با حفظ روابط اجتماعی دوستانه، حس تعلق نداشتن خود را برطرف کنند. “رفیق” بودن چیزی است که هشت‌های اجتماعی، به عنوان کلید حل نا امنی اجتماعی خود می‌دانند. دوستی در اینجا به معنای یک پیوند بسیار عمیق است که حاکی از اعتماد و وفاداری بی‌پایان، حس برادری و عضوی از یک گروه بودن است. عدم اعتماد یا دوستی ممکن است منجر به انتقام شود و بخشش برای یک هشت اجتماعی آسان نیست. شور شهوت، اینجا در ماهیت پر شور و متملکانه این پیوندها با دیگران ظاهر می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 8

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “شهوت” است و نحوه‌ی مواجهه با این شهوت، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 8 بقای فردی در به دست آوردن نیازهای شخصی و امیالش شهوت‌رانی می‌کند، 8 جنسی شهوت را از طریق شورش و نیاز به جلب توجه همه ابراز می‌کند و 8 اجتماعی شهوت خود را در غالب رفتارهای اجتماعی بروز می‌دهد.

تیپ 8 بقای فردی: رضایت

تیپ 8 جنسی: تصاحب

تیپ 8 اجتماعی: همبستگی (ضد تیپ)

روابط اجتماعی در تیپ 8

این تیپ فرعی به عنوان “ضد تیپ” از قدرت و کاریزمای خود برای کمک و خدمت به دیگران استفاده می‌کند و اینجاست که می‌تواند با تیپ 2 اشتباه گرفته شود. او یک حامی به تمام معناست. شخصیتی که خود را پیش می اندازد تا چالش ها را به دست خود مرتفع کند.

تمرکز اصلی او بر عدالت است و از هرگونه سوء استفاده‌ای، با قدرتی که درون خود دارد جلوگیری می‌کند. او هنجارهای اجتماعی را ارج می‌نهد و محافظ و وفادار به جمعی که در آن قرار گرفته رفتار می‌کند. به سختی می‌توان او را در موضع ضعف و آسیب‌پذیری دید چرا که در پنهان کردن ضعف هایش تبهر زیادی دارد.