تیپ 8 بقای فردی: رضایت

8های بقای فردی تمایل زیادی به ارضای به موقع نیازهای مادی و عدم تحمل ناکامی دارند. آن‌ها می‌دانند که چگونه در موقعیت‌های سخت زنده بمانند و وقتی نوبت به دستیابی به آنچه نیاز دارند، می‌رسد احساس قدرت مطلق می‌کنند. آنها کمترین بیانگری و بیشترین تجهیز شدگی را از بین سه تیپ فرعی هشت دارا هستند. 8های بقای فردی آنچه را که فکر می‌کنند به آن نیاز دارند اغلب به عنوان هزینه رسیدن به نیازهای واقعی خود استفاده می‌کنند.

آنان در مورد بقای فردی، در رفتارهای سلطه‌جویانه و کنترل‌گر بودن در مورد آنچه که قلمرو خود در نظر می‌گیرند و در مورد رزق و روزی و حمایت، خود را نشان می‌دهند. به عنوان مثال مراقب مقدار آنچه که از یخچال می‌خورند هستند، یا اینکه دقیق می‌داند شوهرش در کجا پول خرج می‌کند. شور شهوت در ولع سائق آنها برای رضایت ظاهر می‌شود. افراد این تیپ فرعی، بسیار صریح‌الحجه هستند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 8

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “شهوت” است و نحوه‌ی مواجهه با این شهوت، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 8 بقای فردی در به دست آوردن نیازهای شخصی و امیالش شهوت‌رانی می‌کند، 8 جنسی شهوت را از طریق شورش و نیاز به جلب توجه همه ابراز می‌کند و 8 اجتماعی شهوت خود را در غالب رفتارهای اجتماعی بروز می‌دهد.

تیپ 8 بقای فردی: رضایت

تیپ 8 جنسی: تصاحب

تیپ 8 اجتماعی: همبستگی (ضد تیپ)

بقای فردی در تیپ 8

او به عنوان یک تیپ بقای فردی بسیار قوی، سازنده، سریح و مستقیم است، از چالش‌ها استقبال می‌کند و خود، شرایط چالش برانگیز را به وجود می‌آورد. او برای رسیدن به خواسته‌های خود مسمم است و به وفاداران به خود، پاداش و حمایت فراوان عرضه می‌دارد.

او به سرعت در هر جمعی، نقش پدرگونه‌ای را به عهده می‌گیرد تا خود را از بنده‌ی جمع جدا کند. نفوذ، قدرت و ثروتش برای او با ارزش هستند اما زمانی که از این ارزش‌ها جدا بیفتد و میل شهوانی‌اش ارضا نشود ناامید، بی‌تحمل و متخاصم می‌شود. او از رویکرد خشن خود احساس گناه نخواهد کرد و هرگز عذرخواهی هم نمی‌کند.