تیپ 2 بقای فردی: امتیاز (ضد تیپ)

دوهای بقای فردی مانند یک کودک اغواگرانه دیگران را به بازی می‌گیرند همه کودکان را دوست دارند و آنان برای دریافت رفتار ویژه، روش دوران کودکی را اتخاذ می‌کنند. به عنوان یک ضد تیپ، عنوان “امتیاز” نشان دهنده تمایل این دو، به دوست داشته شدن و الویت دادن به خودش است. او بازیگوش، عاری از مسئولیت و جذاب هستند. 2 بقای فردی “ضد تیپ” است چرا که دریافتن زوایای پنهان غرورش کار آسانی نیست.

دوهای بقای فردی می‌ترسند که مورد بی‌توجهی قرار بگیرند و نیازهایشان برآورده نشود، بنابراین به دلیل اضطراب بقا از دیگران مراقبت می‌کنند تا دیگران هم از آنها مراقبت کنند.آنها چهره‌ای فداکارانه دارند که در آن به نظر میرسد که او ابتدا به دیگران فکر می‌کند و آنها را بر خود مقدم می‌داند، اما او در واقع آنها را به این شکل از طرف خود بازی می‌دهد. شور غرور در اینجا به صورت حسی پنهان از استحقاق و امتیاز تجلی پیدا می‌کند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 2

تیپ 2 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “غرور” است و نحوه‌ی مواجهه با این خشم، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. دیدن غرور 2 بقای فردی به عنوان “ضد تیپ” چندان آسان نیست اما دو جنسی غرور خود را در انتظاری که به واسطه‌ی خدماتش دارد بروز می‌دهد و غرور 2 اجتماعی، در رضایت از تسخیر و کنترلگری نمود پیدا می‌کند.

تیپ 2 بقای فردی: امتیاز (ضد تیپ)

تیپ 2 جنسی: اغواگری/پرخاشگری

تیپ 2 اجتماعی: جاه‌طلبی

بقای فردی در تیپ 2

این تیپ فرعی به علت عملکرد متفاوتی که نسبت به شور اصلی خود دارد، می تواند با تیپ 7 اشتباه گرفته شود چرا که غالبا بانمک هست و مانند یک کودک در تکاپو. او ممکن است کمی خجالتی به نظر برسد.

این تیپ 2 می خواهد مورد مراقبت واقع شود اما وابستگی بسیار کمتری به ارتباطات خود دارد. او نسبت به پذیرفتن مسئولیت های سنگین و بلند مدت مردد است و زمانی که فکر می کند ترد خواهد شد، ابتدا خود رابطه را ترک می کند.