تیپ 6 بقای فردی: وظیفه

6های اجتماعی با اطاعت از منبع قدرت ، در دنیا احساس ایمنی خواهند کرد. این تیپ فرعی، قطعیت بیشتری را تجربه می‌کند و می‌تواند به عنوان راهی برای مقابله با اضظراب عدم قطعیت، از اتفاقات خیلی مطمئن باشد، 6های اجتماعی بر دقت و کارایی تمرکز می‌کنند. آن‌ها به عنوان شکلی از داشتن قدرت حمایتی، از هر چیزی که به عنوان دستورالعمل است پیروی کرده و در انجام وظایفشان نسبت به آن، حس وظیقه می‌کنند.

برای 6 اجتماعی، انجام دادن وظایفی که به عنوان نقش اجتماعی خود می‌بینند تنها راه درست است. آنان سعی می‌کند ناامنی اجتماعی خود را با دادن اختیار به یک باور، گروه یا رهبری که او را قدرتمندتر می‌داند، حل کنند و نسبت به آن چیز یا آن فرد پایبند، با حرمت، سازگار، انعطاف پذیر و مطیع هستند. آن‌ها وفادار، فداکار، متملق و فرمانبردار هستند. شور آنان از “ترس” در اینجا به عنوان ترس از عبور از شخصیت مرجع و ترس از شکستن هنجارها و تعهدات اجتماعی ظاهر می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 6

تیپ 6 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “ترس” است و نحوه‌ی مواجهه با این ترس، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 6 بقای فردی ترس خود را از طریق حمایتی که از طریق روابط نزدیک‌ترش به دست می‌آورد دریافت خواهد کرد مرتفع می‌سازد، 6 جنسی به عنوان “ضد تیپ” با غلبه بر ترس، جسارت و شجاعت را پیشه می‌گیرد و 6 اجتماعی، ترس خود را از طریق وصل شدن به سیستم، قانون یا مجموعه‌ای که حامی او باشد، التیام می‌بخشد. 

تیپ 6 بقای فردی: گرما

تیپ 6 جنسی: قدرت/زیبایی (ضد تیپ)

تیپ 6 اجتماعی: وظیفه

بقای فردی در تیپ 6

ین تیپ فرعی، آرمان‌های اجتماعی بالایی دارد. هدف او دفاع از افراد ضعیف‌تر است. او می‌تواند همه چیز را سیاه و سفید ببیند و اینجا قدری به تیپ 1 شباهت پیدا می‌کند با این تفاوت که دقیق‌تر، بدبین‌تر و محتاط‌تر است. در عین حال می‌تواند بسیار منطقی و پر از راه‌حل باشد.

او می‌خواهد از قوانینی که درست می‌پندارد پیروی کند و هینجارهای جمعی را به راحتی می‌پذیرد. می‌تواند خیلی سنت‌گرا شود و وظایفی که به او محول شده را در اولویت قرار می‌دهد. او می‌خواهد به چیزی اعتماد کند و اگر چنین شود، عمر خود را در خدمت به باوری که پیدا کرده، هزینه خواهد کرد.