تیپ 7 اجتماعی: قربانی (ضد تیپ)

به عنوان “ضد تیپ”، 7های اجتماعی، از خواست خود مبنی بر اجتناب از مورد بهره‌کشی قرار دادن دیگران آگاه هستند و نیاز دارند تا خوب و خالص باشند و نیازهای خودشان را در حمایت از نیازهای دیگران قربانی کنند. آن‌ها برای خوب دیده شدن در فدا کردن امیال خودشان به خاطر دیگران شور دارند. آن‌ها آرمانگرایی زاهدانه‌ای را ابراز می کنندو این فضیلت را از طریق کمتر دریافت کردن عملی می‌سازند. 

آنها آرمان گرایی و اشتیاق را به عنوان شیوه ای برای احساس احساس فعال و ارزشمند بودن ابراز می‌کنند. مشخصه‌ی اصلی 7 های اجتماعی، چشم پوشی از آزادی شخصی و آرزوهایشان برای آرمان‌های اجتماعی است، آنان نسبت به دیگران احساس تعهد عمیقی دارند و احساس می‌کنند که باید خود را قربانی کنند تا آنچه را که به عنوان مسئولیت خود می‌بینند انجام دهند. قربانی‌های آن‌ها در خدمت آینده ایست احساس تعلق، پذیرش اجتماعی و جایگاه اجتماعی را به آن‌ها بدهد.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 7

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “شکمبارگی” است و نحوه‌ی مواجهه با این شکمبارگی، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 7 بقای فردی شکمبارگی‌اش را از طریق ایجاد اتحادهای انسانی و دستیابی به گزینه‌های متعدد ارضا می‌کند، 7 جنسی شکم بارگی را از طریق نیاز برای تصور چیزی بالاتر از واقعیت معمولی ابراز می کنند و 7 اجتماعی به عنوان “ضد تیپ” از طریق تلاش‌های مسئولیت پذیرانه برای در خدمت دیگران بودن بر علیه شکمبارگی اقدام می کند.

تیپ 7 بقای فردی: نگهبان قلعه

تیپ 7 جنسی: پیشنهاد پذیری

تیپ 7 اجتماعی: قربانی (ضد تیپ)

روابط اجتماعی در تیپ 7

این تیپ فرعی 7 به عنوان “ضد تیپ” بسیار به تیپ 2 شباهت دارد و می‌تواند با آن اشتباه گرفته شود چرا که سخاوتمند است و تمایل زیادی به در خدمت دیگران بودن دارد. او خلق و خوی مطلوب‌تری نسبت به دیگر تیپ‌های 7 دارد و نیازهای خود را برای برطرف کردن نیاز دیگران (خصوصا جمع‌هایی که در آن عضویت دارد) فدا خواهد کرد.

او امیدوار است که به دلیل خدماتش از او قدردانی شود و لذت و شادمانی را از این طریق در زندگی به دست آورد. با این حال از این که حق انتخاب‌های محدودی داشته باشد یا دست و بالش بسته شود (زندانی شدن) واهمه دارد و در این صورت بسیار غمگین می‌شود.